Biuro Dialogu Obywatelskiego


BDO-IV
Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

  • „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-4)
  • „Oświadczenie VAT” (BDO-26),
  • „Oświadczenie RODO” (BDO-21).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: organizacja składa ofertę, która o ile spełnia wymogi ustawowe jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta jest zawierana umowa z tą organizacją. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk