Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-LVI
Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: art. 217 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). § 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. Nr 383).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego" (WGKiOŚ-45).
2. Załączniki:
◦ poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zmianą oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej).

II. OPŁATY*:

Opłata administracyjna:

• za czynności administracyjne za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia – 20,00 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
• za zmianę zaświadczenia lub za zmianę załącznika do zaświadczenia – 10,00 zł - UWAGA: jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

Opłaty uiszczane są przy składaniu wniosku o wydanie odpowiednich dokumentów.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie (zażalenie składa się w sali nr 62 w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. UWAGI:

Zaświadczenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

* - nie dotyczy samorządowego zakładu budżetowego


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk