Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XLVII
Zgłoszenie wykonania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego

Podstawa prawna: art. 123a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie wykonania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego (WGKiOŚ-28).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do wykonania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w drodzepostanowienia, w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wniesiony zostanie sprzeciw, w drodze decyzji.
2. Jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.


Lista załączników:


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk