Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-LII
Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d, d1, art. 20, art. 20a, art. 22 ust. 1 i 4, art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu" (WGKiOŚ-43).
2. Załączniki:

◦ proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451 ze zm.) - 2 egzemplarze,
◦ schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
◦ potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi – przewozy regularne / potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi - przewozy regularne specjalne,
◦ zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach - przewozy regularne,
◦ informacja określająca grupę osób, które będzie uprawniona do korzystania z przewozu - przewozy regularne specjalne,
◦ cennik z uwzględnieniem ceny biletów ulgowych - przewozy regularne,
◦ wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy - przewozy regularne,
◦ inne dokumenty istotne w sprawie.

UWAGA: decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.

II. OPŁATY:

Opłata administracyjna:

• za czynności administracyjne za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu (opłata jest wnoszona przed odbiorem decyzji) - 40,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w sali nr 62 w Kancelarii lub delegaturze wydziału).

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk