Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-LIII
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej

Podstawa prawna: art. 37 a. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej (WGKiOŚ-36),
 • Pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika  (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa  (w przypadku złożenia pełnomocnictwa).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi: 17 zł za każdą działkę ujętą w zaświadczeniu (w przypadku, gdy dwie lub więcej działek ujętych w zaświadczeniu stanowi jedną księgę wieczystą, wówczas opłata wynosi 17 zł),
 • Opłata w przypadku złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

VI. UWAGI:

Lista załączników:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu z zakresu gospodarki leśnej (WGKiOŚ-36).

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk