Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XX
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód

Podstawa prawna: art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.). Art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego" (WGKiOŚ-4).
2.Załączniki:
◦ operat wodnoprawny*, w dwóch egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
◦ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
◦ opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji - 217,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub w delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. *Operat wodnoprawny sporządza się w oparciu o przepis art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub w delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Lista załączników:


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk