Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XXVII
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów" (WGKiOŚ-18) zawierający:

◦ numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany),
◦ wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i przetwarzania. W przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
◦ oznaczenie miejsca zbierania i przetwarzania odpadów,
◦ określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
◦ wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
◦ szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
◦ przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadającym wymaganiom ochrony środowiska,
◦ szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,
◦ oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (nie dłuższy niż 10 lat),
◦ opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
◦ opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
◦ informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Załączniki:

◦ numer KRS z Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w sądzie),
◦ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), o ile jest wymagana,
◦ kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do terenu, na którym magazynowane będą odpady,
◦ dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku opłacenia przelewem).

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji – 616,00 zł, część III pkt 43c lit c) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. W pozostałych przypadkach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć obligatoryjnie do wniosku. W przypadku jej braku, wniosek będzie niekompletny i po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostanie bez rozpoznania na podstawie art. 64 kpa.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (art. 41 a ust. 1 ustawy o odpadach). Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie ma dotyczyć odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk