Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XXXIX
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d, d1, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, 3, 5, art. 24 ust. 1, 2 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.). Art. 78 i 79 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). § 11, § 13-15 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym" (WGKiOŚ-41).
 2. Załączniki:
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202) - 2 egzemplarze,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik z uwzględnieniem ceny biletów ulgowych,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • inne dokumenty istotne w sprawie.

UWAGA: W przypadku zmiany zezwolenia załączyć dokumenty objęte zmianą.

II. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu i wynosi:

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar gminy

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

do 1 roku

100

350

 
 1. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt 2-4, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
 6. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 7. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 8. Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 9. Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w sali nr 62 w Kancelarii lub delegaturze wydziału).

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk