Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XLIV
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów

Podstawa prawna: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych w obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów" (WGKiOŚ-27), który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
 • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
 • numer REGON,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i/lub transportu. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów składa przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po użyciu których powstają odpady określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.). Do odpadów, na których zbieranie nie jest wymagane zezwolenie zalicza się również odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ).
 2. Zbieranie może odbywać się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż ww. towarów albo w punktach serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Dopuszcza się zbieranie wymienionych w załączniku do wzmiankowanego rozporządzenia odpadów baterii oraz akumulatorów, z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych, w placówkach oświatowych, kulturalno – oświatowych, punktach serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w siedzibach urzędów i instytucji. Odpady te zbiera się do pojemników wykonanych z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego, oznakowanych napisem: "zużyte baterie".
 4. Dopuszcza się magazynowanie zebranych odpadów nie dłużej, niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości przed przekazaniem do następnego posiadacza odpadów. Zebrane odpady magazynuje się w:
  1. miejscu wydzielonym,
  2. miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,
  3. sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów,
  4. sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.
   Wymogi, określone w podpunkcie 2 i 3 nie dotyczą odpadów leków oraz baterii i akumulatorów zbieranych w instytucjach publicznych i punktach serwisowych.
 5. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), magazynuje się i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku.
 6. Wniosek nie wymaga odpowiedzi. Rejestr jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl.

Lista załączników:


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk