Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-X
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna: art. 40, art. 41, art. 43 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony i podpisany formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz uwagi pkt 3. Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 7.
1. Do wglądu:
- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• dowód osobisty pełnomocnika lub paszport,
• odpowiednie dla cudzoziemca dokumenty wymienione w pkt 3 (oryginał lub poświadczona kopia dokumentu przez notariusza lub konsula).
3. Inne dokumenty:
a) cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

b) członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,

c) cudzoziemiec niewymieniony w pkt a i b przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z wymienionych dokumentów:
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
- karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
- decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały,
- decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
- decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany.

II. OPŁATY:

Brak.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Osoba meldująca się ma obowiązek uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura VII).

4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

6. W przypadku, gdy osoba posiada umowę cywilną-prawną zawartą z właścicielem lokalu na czas określony, może sama dokonać zameldowania tylko na pobyt czasowy do dnia obowiązywania umowy.

7. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez obywatela Unii Europejskiej i państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej posiadającego numer PESEL. Do formularza składanego w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony również przez pełnomocnika posiadającego numer PESEL, który dołącza dodatkowo pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2017/03/20, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/01/11 09:29:37
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/01/11 09:29:37  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/02 14:40:32  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 12:57:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 12:56:39  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:05:22  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/20 15:33:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/20 11:13:48  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk