Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXIX
Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą” (BOI-52).
2. Załączniki:
• „Oświadczenie o niekaralności” (BOI-63) - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47),
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 9000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji (patrz punkt VI. UWAGI),
• „Wykaz pojazdów” (BOI-49) zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowej licencji),
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję),
• akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej (dotyczy przeniesienia uprawnień).

3. Do wglądu:
• oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna za udzielenie licencji i wydanie wypisów, wnoszona przed złożeniem wniosku:
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 2-15 lat – 700 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 15-30 lat – 800 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 30-50 lat – 900 zł,
• opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej albo w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję - w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłata za każdy wydany wypis w ramach przeniesienia uprawnień wynikających z licencji - w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
1) Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
2. dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

2) Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

2. WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
1) Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
2) Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
• umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
• umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych
i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
• umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:10:21
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:10:21  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:34:08  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:57:40  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:20:58  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:37:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:29:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/18 08:12:44  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 09:21:46  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk