Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXX
Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
2. "Wniosek o wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy” (BOI-73).
3. Załączniki:
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców – jeśli orzeczenie w aktach straciło ważność,
• orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE,
3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:
• za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.
2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
3. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
c) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do Urzędu Miasta dowodu wpłaty za blankiet prawa jazdy.
2. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl - stan realizacji sprawy/wniosku) lub pod numerem telefonu infolinii: 91-4245-000.
3. Ewidencję uprawnionych lekarzy i psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
4. Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dotyczy również osób nieletnich.
5. Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Istotnym jest, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.).
6. Wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z kompletem załączników można dostarczyć pocztą i aby otrzymać numer PKK również pocztą należy na pierwszej stronie wniosku obok wyrazu WNIOSEK dopisać: "numer PKK odesłać pocztą”.

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/01/08 09:04:05
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 09:04:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:17:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 08:23:02  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk