Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVII
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” (BOI-50).
2. Załączniki:
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w wysokości 9000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69),
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47),
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (dotyczy nowego zezwolenia),
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) złożone przez członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożone przez członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, na kwotę 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia oraz po 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję),
• akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej (dotyczy przeniesienia uprawnień).

3. Do wglądu:
• oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna za zezwolenie i wypisy wnoszona przed złożeniem wniosku:
• podstawa opłaty za wydanie zezwolenia – 1000 zł,
• opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia.

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej albo w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję - w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. Opłata za wypis w ww. przypadku – w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. WYKAZ POJAZDÓW
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada organowi udzielającemu zezwolenie wykaz pojazdów, które będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego -„Wykaz pojazdów” (BOI-49).

2. ADRES SIEDZIBY ZGODNIE Z ART. 5 LIT. A ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1071/2009
„Artykuł 5
Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby.
Aby spełnić wymóg określony w art. 3 ust. 1 lit. a), przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim:

a) posiadać siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorcy na ich terytorium udostępniali również inne dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili”.

3. ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM
Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiebiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

4. DOKUMENTOWANIE ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu):
„Artykuł 7 Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej
1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia wartość EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.
3. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.

Sprawdzeniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz gwarancja, o której mowa w ust. 2, jednostki gospodarczej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim, w którym został złożony wniosek o zezwolenie, a nie innej jednostki posiadającej siedzibę w innym państwie członkowskim.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
„Art. 7 b
1. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 , w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.
2. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.”

Wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów, które będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - „Wykaz pojazdów” (BOI-49).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:14:49
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:14:49  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:28:33  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:48:16  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/05/02 13:49:29  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:39:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:28:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:45:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/02/27 08:26:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/18 07:57:37  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:03:12  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk