Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LVIII
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

Podstawa prawna: art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu"(BOI-29) (wypełnia właściciel, właściciele).
 2. Załączniki:

w przypadku wywozu za granicę:

 • dowód własności pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,

w przypadku odbioru pojazdu (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

 • dowód własności pojazdu,

w przypadku konieczności wykonania badania technicznego:

 • jeżeli przed pierwszą rejestracją w kraju lub na nowego nabywcę należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą (patrz karta informacyjna nr BOI-LXI lub BOI-LXII),
 • pojazdu już zarejestrowanego – do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny. 

         3. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela:

  a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego lub paszport w przypadku cudzoziemca oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,

  b) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),

  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki (dopuszczalne kopie) oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

             d) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • polisa OC.

II.OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie -17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:

 

Opłata w przypadku wywozu za granicę

Opłata w pozostałych przypadkach

tabl. rej. na samochód

80,00 zł (2 tablice)

30,00 zł (2 tablice)

tabl. rej. na przyczepę

40,00 zł (1 tablica)

15,00 zł (1 tablica)

tabl. rej. na motocykl

40,00 zł (1 tablica)

12,00 zł (1 tablica)

tabl. rej. na motorower

30,00 zł (1 tablica)

12,00 zł (1 tablica)

pozwolenie czasowe

13,50 zł

13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek)

nalepki na tablice tymczasowe

12,50 zł

12,50 zł

 

          3. Opłata ewidencyjna:

 • za pozwolenie czasowe – 0,50 zł,
 • za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł.

 

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a)opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji.

VI.UWAGI:

REJESTRACJA CZASOWA WYKONYWANA JEST NA WNIOSEK W CELU WYWOZU POJAZDU ZA GRANICĘ, ODBIORU POJAZDU Z MIEJSCA ZAKUPU (NA TERYTORIUM RP), PRZEJAZDU ZWIĄZANEGO Z KONIECZNOŚCIĄ BADANIA TECHNICZNEGO LUB NAPRAWY 

 1. Tablice tymczasowe są wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
 2. Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (nie dotyczy rejestracji czasowej na wywóz pojazdu za granicę).
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 5. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 6. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Przepisu tego nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych
  z zagranicy, w przypadku gdy:
 • przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
 • zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.

7. W przypadku, kiedy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy nie przekazuje on kolejnemu nabywcy swojego dowodu własności (dokumentu nabycia pojazdu za granicą), wówczas może zastąpić ten dokument oświadczeniem, z którego będzie wynikało, że jest bezpośrednim importerem sprowadzonego pojazdu.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/08/28, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/06/28 11:06:05
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 11:06:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:50:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/30 10:31:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/06 08:48:33  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 08:59:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 08:46:27  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/11/19 14:01:48  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/08/28 10:49:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/08/28 10:46:56  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk