Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXIV
Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej

Podstawa prawna: art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz art. 73 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). §2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (BOI-29) (wypełnia właściciel).
2.Załączniki:
◦ oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
◦ dopuszczenie jednostkowe pojazdu.
3.Do wglądu:
◦ dokument tożsamości właściciela:
a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego lub paszport w przypadku cudzoziemca oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
b) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszczalna kopia), umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
d) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
◦ polisa OC.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za wydanie decyzji - zezwolenia na nabicie cech identyfikacyjnych nadwozia - 10,00 zł,
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2.Opłata administracyjna:
◦ za tablice:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł,

◦ pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
◦ dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
◦ komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
◦ nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli),
◦ dla pojazdu samochodowego karta pojazdu - 75,00 zł.

3.Opłata ewidencyjna za wydanie:
◦dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
◦pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
◦zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł.
◦nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
◦karty pojazdu - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1."SAM" - TO POJAZD ZBUDOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ, KTÓREJ MARKĘ OKREŚLA SIĘ JAKO "SAM" BEZ OKREŚLENIA TYPU MODELU.
2.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
4.Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/10/07, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/06/28 10:54:12
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:54:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:18:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/30 10:29:27  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/06 09:04:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 09:10:21  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/11/19 14:02:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/10/07 10:16:12  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk