Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCV
Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin” (BOI-46).

2. Załączniki:
• „Oświadczenie o niekaralności” (BOI-63) - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47),
• kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).

3. Do wglądu:
• oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona przed złożeniem wniosku za udzielenie licencji na okres:
• od 2 do 15 lat – 200 zł,
• powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,
• powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A.nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Kancelarii).

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:13:40
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:13:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:28:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:46:54  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:37:41  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:29:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:44:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:31:07  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 10:31:24  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk