Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XLII
Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik

Podstawa prawna: § 7a rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038), § 4a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika, jednorzędowej albo dwurzędowej, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną" (BOI-55).
2. Załączniki: 
- dowód rejestracyjny,
- oświadczenie, że dodatkowa tablica została skradziona, zgubiona albo zniszczona w przypadku wniosku o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
- zwrot tablicy przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku jej zniszczenia.
3. Do wglądu:
- dokument tożsamości właściciela lub pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
- polisa OC.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa: 
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
2. Opłata administracyjna:
- za tablicę rejestracyjną - 40,00 zł,
- komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.
3. Opłata ewidencyjna:
- za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470,
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429,
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie tablicy rejestracyjnej od producenta – do 4 dni roboczych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana jest przez organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu samochodowego, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu. W rubryce „ADNOTACJE URZEDOWE” dowodu rejestracyjnego organ umieszcza wyraz: „BAGAŻNIK” albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.
2. Pojazd samochodowy, dla którego ma być wydana dodatkowa tablica rejestracyjna powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem, tj. tablice ze znakiem Unii Europejskiej (gwiazdki).
3. W przypadku ustania przyczyny pobrania dodatkowej tablicy rejestracyjnej właściciel pojazdu po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego w celu skreśleniu adnotacji „BAGAŻNIK’ albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK” może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.
4. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2016/02/16, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/06/28 10:23:18
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:23:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:32:57  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/06 09:25:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 09:18:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/02/16 09:10:08  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk