Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XVI
Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego".
 2. Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu) – patrz pkt VI UWAGI pkt 9.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli dokument był wydany),
  • przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Dodatkowe wymogi dla osób nieposiadających numeru PESEL oraz osób, które zmieniły swoje dane osobowe poza granicami Polski – patrz pkt VI UWAGI pkt 6.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
  1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Odbiór dowodu osobistego.                                                                                  
  1) Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.                                                                            
  2) Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i osoby do lat 13) odbiera rodzic albo opiekun prawny.                                                                             
  3) Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych (osoby częściowe ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.                                                             
  4) Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności
  do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Jeżeli dziecko nie było przy składaniu wniosku, ponieważ nie miało ukończonego 5 roku życia a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.                                                      
  5) Dowód wydany osobie małoletniej odbiera rodzic, który złożył wniosek.         
  6) Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 6. Jeżeli osoba urodziła się lub/i zawarła związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP
  jest zobowiązana dokonać transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (przepisanie aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego). W przypadku zmiany danych osobowych za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzje, wyroki) należy ten fakt zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego (jeśli osoba urodziła się na terenie RP) lub we właściwym zagranicznym urzędzie (jeśli osoba urodziła się poza RP). Ponadto w celu nadania numeru PESEL niezbędne jest ustalenie obywatelstwa. Organ gminy z urzędu ustala dane dotyczące ww. aktów oraz obywatelstwa. Wnioskodawca może ww. akty i potwierdzenie obywatelstwa przedłożyć w chwili składania wniosku (co przyspieszy proces wydania dowodu osobistego). Orientacyjne koszty związane z uzyskaniem aktów – 40-130 zł (w zależności od dokumentu i kraju wydania), potwierdzenia obywatelstwa – 58 zł (stan prawny na dzień modyfikacji nn. procedury tj. 04.07.2018 r.).
 7. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku poza organem gminy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
 8. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
 9. Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  - musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość,
  - musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami 
  i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j  z zachowaniem symetrii w pionie,
  - bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
  - naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2018/07/06 14:44:34
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski  2018/07/06 14:44:34  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/07/06 14:43:41  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/07/06 14:38:52  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/07/06 12:55:45  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/07/06 12:53:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/12/05 11:22:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:16:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:15:20  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:12:06  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk