Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXVIII
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców przeprowadzających badania techniczne pojazdów w stacjach kontroli pojazdów

Podstawa prawna: art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek przedsiębiorcy o wpis /zmianę zakresu wpisu/ do rejestru przedsiębiorców prowadzących prowadzących stacje kontroli pojazdów zawierający następujące dane:
• firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
• numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• adres stacji kontroli pojazdów,
• zakres prowadzanych badań technicznych,
• imiona i nazwiska diagnostów wraz z nr ich uprawnień,
• decyzję z Transportowego Dozoru Technicznego o spełnieniu wymagań stacji kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyposażenia i warunków lokalowych.

2. Oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Oświadczenie takie powinno również zawierać:
1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres, albo adres zamieszkania;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 412,00 zł,
• za zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej – 206,00 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni od dnia wpływu wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
2. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/09 10:17:42
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/09 10:17:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:25:48  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:26:08  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/22 12:17:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 08:00:44  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk