Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-XVII
Wydawanie kserokopii dokumentów

Podstawa prawna: art. 73 i 74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów"(WUiAB-11).

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.

Opłata skarbowa:

  • od każdej pełnej lub zajętej strony - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk