Wydział Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-X
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów ozdobnych wraz z naliczeniem opłaty, dotyczących inwestycji prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg

Podstawa prawna: art. 83, art. 84 ust. 1-5, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (Dz.U.2017 poz.1074)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ozdobnych wraz z naliczeniem opłaty” (WOŚr-7) od posiadacza nieruchomości, właściciela, wieczystego użytkownika albo inwestora zawierający:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń , o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
• oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie adresu (numeru posesji) oraz numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości;
• oznaczenie drzewa lub krzewu do usunięcia – gatunek, wielkość powierzchni z której zostanie usunięty krzew, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
• przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
• miejsce, przyczynę, termin zamierzonego przesadzenia drzewa lub krzewu;
• wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Załączniki:
• zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – nie dotyczy przypadków, gdy wniosek składany jest przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
• zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
• rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
• szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi (a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa), wysokości i zasięgu korony drzew, powierzchni pokrytej krzewami w m2, z określeniem stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki i przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu (a w szczególności układ istniejących i projektowanych: obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią;
• projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
• zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy lub projektu zagospodarowania terenu;
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona a wniosek realizującego przedsięwzięcie;
• zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.
• zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane;
• kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych lub kopię potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
• dokument potwierdzający zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń wodnych - w przypadku wniosku składanego przez zarządcę cieku wodnego;
• w przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.
Opłata skarbowa:
• od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę (nie dotyczy upoważnień notarialnych) - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

INNE: Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym zezwoleniu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin wydaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku uzyskania decyzji na przesadzenie drzew lub krzewów lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, wnioskodawca powinien wystąpić po upływie 3 lat od daty przesadzenia albo posadzenia nowych drzew lub krzewów do Wydziału Ochrony Środowiska o umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty w przypadku, gdy przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność, lub jej nie zachowały z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Stawki za usunięcie drzew lub krzewów podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawek, o których mowa powyżej.

Forma załatwienia – decyzja administracyjna (zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów wraz z naliczaniem opłat lub odmowa wydania zezwolenia).


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk