Wydział Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-IX
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat

Podstawa prawna: art. 83, art. 83 f, 86 ust. 1 i 2, art. 90 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz. U. 2016 poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat" (WOŚr-6) od posiadacza nieruchomości, wieczystego użytkownika, zawierający:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń , o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
• oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie adresu (numeru posesji) oraz numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości;
• oznaczenie drzewa lub krzewu do usunięcia – gatunek, wielkość powierzchni z której zostanie usunięty krzew, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

• przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
• miejsce, przyczynę, termin zamierzonego przesadzenia drzewa lub krzewu;
• wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• termin planowanego wykonania nasadzeń zastępczych.

2. Załączniki:
• zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – nie dotyczy przypadków, gdy wniosek składany jest przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
• oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 – dotyczy wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag;
• rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
• w przypadku prowadzenia inwestycji przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy przedłożyć:
a) szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na w/w planszy projektowej ze wskazaniem kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową;
b) rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania terenu przedstawiający nasadzenia zastępcze wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania – w przypadku planowania wykonania nasadzeń zamiennych;
c) rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania terenu przedstawiający miejsce przesadzenia drzew lub krzewów wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania – w przypadku planowania przesadzenia drzew lub krzewów;
• zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.
• zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane;
• kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych lub kopię potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
• dokument potwierdzający zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń wodnych - w przypadku wniosku składanego przez zarządcę cieku wodnego;
• w przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:
• od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę (nie dotyczy upoważnień notarialnych) - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin wydaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Forma załatwienia – decyzja administracyjna (zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów).


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk