Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
ikonka e-mailikonka e-mail  

Biuro Geodety Miasta


   BGM-V Zmiana wpisu - sprostowanie błędu w ewidencji gruntów i budynków
BGM-V
ZMIANA WPISU - SPROSTOWANIE BŁĘDU W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zmianę (sprostowanie błędów) wpisów w ewidencji gruntów" (BGM-5).
 2. Załączniki:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW lub akt notarialny),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna – oryginał do wglądu lub wierzytelna kopia,
  • dokumentacja geodezyjna sporządzona przez geodetę uprawnionego potwierdzająca konieczność zmiany wpisu lub sprostowania błędu w danych objętych ewidencją gruntów i budynków przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II. OPŁATY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za decyzję - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I pkt 53),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część IV).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR