Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
e-mail do Biura Obsługi Interesantów  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

WZKiOL-VIII Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

WZKiOL-VIII
UZNANIE OSOBY ZA SPRAWUJĄCĄ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Podstawa prawna: art. 39a ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny" (WZKiOL-2).
 2. Załączniki:
  • jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
   • kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,
   • zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
   • oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
  • jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
   • zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
   • ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
   • oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
  • jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobąw wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.
 3. Do wglądu:
  • dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz osobaz kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może ubiegać się osoba zdolna do czynnej służby wojskowej i nie korzystająca z jej odroczenia.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.
 3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
 4. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz od poborowych służby zastępczej.
Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  statystyki serwisu  STATYSTYKApowrót do poprzedniej strony  COFNIJdruk treści strony  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
logo ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego