Wydział Oświaty

Numer Tytuł procedury
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu, nazwy, osoby prowadzącej, kierunku kształcenia)
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek oświatowych/ prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
WOś-V Przyznanie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WOś-VII Skierowanie ucznia zamieszkałego na terenie Miasta Szczecin do kształcenia specjalnego
WOś-VIII Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON)
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
WOś-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-XIII Przyznanie dotacji dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wydruk