Biuro Prezydenta Miasta

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Prezydenta Miasta
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
    bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-IV
Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 1307).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów KOMERCYJNYCH" (BPM-3) - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin tzn.: wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na użycie znaku towarowego na podstawie umowy licencji/sublicencji uprawniającej podmiot będący przedsiębiorcą do umieszczania znaków towarowych na towarach, opakowaniach, dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu tak oznaczonych towarów w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, a nadto do umieszczania znaków towarowych w reklamie celem firmowania własnych towarów i usług w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową lub na podstawie udzielenia licencji/sublicencji podmiotowi w ramach katalogu świadczeń wzajemnych, podlegających negocjacjom i ustaleniom przed podpisaniem umowy.

2. "Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów NIEKOMERCYJNYCH" (BPM-4) - Załącznik Nr 3 (dla przypadków opisanych poniżej w pkt. a) i b) do Zarządzenie Nr 252/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin tzn.:

a) w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji/sublicencji na użycie znaku towarowego w związku z zorganizowaniem wspólnego przedsięwzięcia (wspólna akcja promocyjna w postaci zorganizowania wspólnego wydarzenia artystycznego, koncertu, wydarzeń sportowych, społecznych, kampanii informacyjnych itp.), które odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin a koszty zorganizowania wydarzenia ponosi podmiot.

b) w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji/sublicencji na użycie znaku towarowego przez podmiot będący organizatorem wydarzenia, imprezy, w ramach której Gmina występuje w charakterze sponsora na podstawie umowy sponsoringu przewidującej po stronie podmiotu usługi promocyjne na rzecz Gminy polegające na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach promujących wydarzenie.

3. Załączniki do wniosków dot. komercyjnego wykorzystania znaków:

1) w przypadku przedsiębiorcy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
2) w przypadku podmiotów nie będących przedsiębiorcą aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz statut lub regulamin,
3) informacje o sposobie wykorzystania znaków w formie opisu i wizualizacji graficznej (przygotowanej w formie plików poglądowych PDF lub JPG) towaru/usługi/przedsięwzięcia lub wydarzenia,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez osobę inną niż ujawniona w ewidencjach rejestrach w tym KRS,
5) w przypadkach wskazanych w ust. 1 plan finansowy określający wysokość prognozowanych przychodów ze sprzedaży usług, towarów na których umieszczono znaki towarowe albo materiałów promocyjnych na których umieszczono znaki towarowe,
6) w przypadkach wskazanych w ust. 1 informacja o parametrach technicznych (tj. jakościowych) znakowanych towarów oraz informacja o udzielonej gwarancji na znakowany towar.

II. OPŁATY:

1. Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin następuje odpłatnie w przypadku używania znaków do celów komercyjnych lub nieodpłatnie w przypadku używania znaków do celów niekomercyjnych.
2. Opłatę licencyjną nalicza się dla przedmiotu licencji.
3. Warunki udzielenia licencji oraz wysokość opłat związanych z jej udzieleniem zostanie określona w umowie.
4. Wysokość opłaty licencyjnej i rodzaj znaków towarowych do używania odpłatnego w celach komercyjnych określa - Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 252/18 Prezydenta Miasta Szczecin dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
5. Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie następuje po dostarczeniu do Biura Prezydenta Miasta dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej.
6. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. 30 dni od dnia wpływu wniosku do sekretariatu Biura Prezydenta Miasta (BPM).
2. O odmowie albo wyrażeniu zgody podmiot zostanie poinformowany na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Pełną listę znaków towarowych wraz z ich opisem do używania w obrocie w celach komercyjnych i niekomercyjnych określa Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 525/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

2. Użycie znaków towarowych przez podmioty wymaga zgody Dyrektora Biura Prezydenta Miasta (BPM) poprzez udzielenie upoważnienia do używania znaku towarowego oraz udzielenie licencji/ sublicencji, w szczególności zawarcie umowy licencji/ sublicencji z Gminą.

3. Zakres udzielonej licencji/sublicencji podmiotom na produkcję oznakowanych towarów musi różnić się od wykazu towarów wyprodukowanych i oznakowanych przez Gminę Miasto Szczecin (wykaz tych towarów udostępniony zostanie na prośbę wnioskodawcy).

4. W przypadku składania wniosków na używanie znaków towarowych w celach niekomercyjnych miasto dopuszcza możliwość udostępnienia znaków towarowych na kilka przedsięwzięć na określony czas dla jednego podmiotu na podstawie jednego wniosku.

5. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin można uzyskać od pracownika Biura Prezydenta Miasta (BPM) tj.: Eweliny Olszak, Inspektor Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245839, eolszak@um.szczecin.pl

6. Wniosek należy złożyć w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, kod 70-456, pl. Armii Krajowej 1 lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu

7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk