Najczęściej zadawane pytania - działalność gospodarcza

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zarejestrowania działalności gospodarczej?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 posiada dodatkowe części:

CEIDG-MW, który służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
CEIDG-RD, który służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności;
CEIDG-RB, który służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;
CEIDG-POPR, który służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem:
- o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

Do wglądu: dokument tożsamości/paszport oraz upoważnienie, jeśli w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Jak cudzoziemcy mogą zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?

Zagadnienie jest regulowane przez art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013, poz. 672 ze zm.). W skrócie można powiedzieć, że obywatele Unii Europejskiej rejestrują działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy, czyli wystarczy wypełniony wniosek CEIDG-1 i dokument tożsamości/paszport a obywatele innych państw potrzebują odpowiednie zezwolenie (wymienione w art. 13 ust. 2) na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy jest pobierana opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienia oraz za wykreślenie wpisu?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisie, zgłoszenie zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenie wpisu nie podlegają opłacie.

Na stronie internetowej Ministra Gospodarki, który prowadzi CEIDG znajduje się nw. ostrzeżenie dot. braku opłat.

UWAGA !!! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

W jaki sposób można złożyć wniosek CEIDG-1 (o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/zmianę wpisu/o wpis informacji o zawieszeniu działalności/ o wpis informacji o wznowieniu działalności/ o wykreślenie wpisu)?


Wniosek CEIDG-1 można:

- złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Referacie Działalności Gospodarczej pok. 36 (należy pobrać bilet z lit. K),
- wysłać listem poleconym – w tym przypadku podpis wnioskodawcy powinien być poświadczony przez notariusza.

Oprócz wypełnienia wniosku CEIDG-1 w wersji „papierowej” istnieje możliwość przygotowania wniosku w trybie anonimowym. Polega to na wypełnieniu wniosku dostępnego na stronie internetowej Ministra Gospodarki - ceidg.gov.pl. Następnie należy wniosek wydrukować lub spisać z kodu kreskowego jego numer i przyjść do urzędu w ciągu 7 dni (patrz - uwaga) od daty wypełnienia wniosku w celu podpisania wniosku i potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG-1 po kodzie wniosku i podpisuje go elektronicznie.

UWAGA: Dniem złożenia wniosku w trybie anonimowym jest dzień stawienia się w urzędzie a nie dzień jego wypełnienia lub wydrukowania co bardzo ważne jest szczególnie przy zawieszeniu i wznowieniu działalności, bowiem tych czynności nie można dokonać wstecznie.

Czy można zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmian we wpisie, zgłosić zawieszenie i wznowienie oraz wykreślić wpis bez przychodzenia do urzędu?

Tak. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG - http://www.ceidg.gov.pl/ . Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć go elektronicznie. Aby tego dokonać należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem albo profil zaufany. Bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem jest usługą odpłatną, której wysokość określają podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na platformie ePUAP, poprzez wejście na stronę http://epuap.gov.pl i zarejestrowanie się. Następnie należy zalogować się, wypełnić wniosek o założenie profilu i udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. W Szczecinie punkty potwierdzające profil zaufany na ePUAPie znajdują się w urzędach skarbowych, w ZUS i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Po uzyskaniu podpisu elektronicznego należy założyć konto na stronie CEIDG tj. ceidg.gov.pl. Po dokonaniu ww. czynności można przejść do samodzielnej rejestracji działalności gospodarczej lub dokonania zmian we wpisie, zgłoszenia zawieszenia, wznowienia, wykreślenia wpisu.

Czy należy zgłosić zmianę danych we wpisie do CEIDG i w jakim terminie?

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. 

Czy należy zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i w jakim terminie?

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Kto i na jaki okres może zawiesić działalność gospodarczą?

a) działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy (luty jest wyjątkiem i zalicza się),

b) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (należy spełnić warunki ZUS), nie dłużej jednak niż do ukończenia 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zawieszenie może nastąpić jednorazowo na cały okres lub w nie więcej niż 4 częściach.

Co należy zrobić aby zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ramach ww. wniosku przedsiębiorca określa datę rozpoczęcia zawieszenia (nie może być wsteczna w stosunku do daty złożenia wniosku) oraz składa oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników a jeśli zawieszenie następuje w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem należy również określić okres zawieszenia podając datę do kiedy ma ono trwać i złożyć oświadczenie w tym zakresie.

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca jeżeli nie dokona wznowienia działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia zawieszenia?

Przedsiębiorca, który nie złoży wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Gospodarki.

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualność wpisu w CEIDG?

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG są dostępne na stronie internetowej Ministra Gospodarki ceidg.gov.pl. Mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Urzędy gmin nie wydają dodatkowych zaświadczeń potwierdzających wpis do CEIDG.

Wydruk