Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXV
Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy

Podstawa prawna: art. 72 ust. 2b i art. 75 ust. 3 i art. 81 ust. 11a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 337).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel).

2. Załączniki:

• ostatni dowód rejestracyjny,
• tablice rejestracyjne,
• karta pojazdu (jeśli była wydana),
• uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
• zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Oprócz ww. dokumentów w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy - wymagane są dokumenty jak dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy (procedura WSO-LXI).

W przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju - wymagane są dokumenty, jak dla pojazdu zarejestrowanego w kraju (procedura WSO-LXII).

(w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji lub zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenie właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego).

3. Do wglądu:

• dokument tożsamości właściciela,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2. Opłata administracyjna:

• tablice zabytkowe:
- samochodowe - 100,00 zł,
- motocyklowe - 50,00 zł,
• dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
• pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
• komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł,
• nalepka kontrolna – 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli).

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:

• dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
• pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
• zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
• nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
• karty pojazdu – 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. Do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – www.wkz.szczecin.pl – na wniosek właściciela tego zabytku.
2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
4. Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
5. Badanie co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi przeprowadzane jest na wniosek o przeprowadzenie badania sporządzony wg załączonego wzoru i złożony przez właściciela pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów. 


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk