Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXIII
Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty).
2.Załączniki:
◦ wyciąg z rejestru badań technicznych określający termin następnego badania technicznego pojazdu (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
◦ karta pojazdu - jeśli była wydana (przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego).
3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
◦ jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
2.Opłata administracyjna:
◦ za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek).
3.Opłata ewidencyjna:
◦ za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
2.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk