Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXVIII
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 18 ust. 3 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r, (Dz. U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany" (WSO-32).
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
  • karta pojazdu - jeśli została wydana,
  • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi w przypadku zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
  • dowód rejestracyjny.
 3. Do wglądu:
  • polisa OC,
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
  • za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek).
 3. Opłata ewidencyjna:
  • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
  • za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk