Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LV
Karta pojazdu

Podstawa prawna: art. 77 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 451). §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457). § 11 ust. 2 pkt 30 lit y załącznika nr I do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku:

A. Wymiany karty pojazdu za zapisaną:

1.Załączniki:
◦ dotychczasowa karta pojazdu - którą należy odebrać po unieważnieniu.
2.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

B. Zniszczenia karty pojazdu:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31).
2.Załączniki:
◦ karta pojazdu,
◦ dowód rejestracyjny.
3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

C. Utraty karty pojazdu:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31).
2.Załączniki:
◦ stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
◦ dowód rejestracyjny.
3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

D. Utraty karty pojazdu przed przerejestrowaniem z innego miasta/starostwa:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31).
2.Załączniki:
◦ zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji,
◦ stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
◦ pozostałe dokumenty zgodnie z procedurą nr WSO-LXII – REJESTRACJA POJAZDU (NOWEGO I UŻYWANEGO) PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W KRAJU.
3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

E. Utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31).
2.Załączniki:
◦ pisemne potwierdzenie, że karta pojazdu była wydana,
◦ pisemna informacja wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę,
◦ pozostałe dokumenty zgodnie z procedurą nr WSO-LXII – REJESTRACJA POJAZDU (NOWEGO I UŻYWANEGO) PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W KRAJU.
3.Do wglądu:
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
2.Opłata administracyjna:
◦ za wydanie wtórnika karty pojazdu - 75,00 zł.
3.Opłata ewidencyjna:
◦ za wydanie karty pojazdu - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
b) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki*. Patrz również punkt VI. UWAGI.

* za wyjątkiem utraty karty pojazdu przed rejestracją jeżeli była wydana poza Urzędem Miasta Szczecin.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Adnotacji o wydaniu wtórnika karty pojazdu dokonuje się w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "Adnotacje urzędowe".
2.Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu i wydawanym przez organ rejestracyjny w przypadku:
- pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego sprowadzonego indywidualnie z zagranicy,
- zapisania, zniszczenia, utraty.
3.Karta pojazdu wydana musi być każdorazowo przedkładana w organie rejestracyjnym w przypadku zmian np. właściciela, danych technicznych, wymiany dowodu rejestracyjnego.
4.W przypadku utraty karty pojazdu przed przerejestrowaniem pojazdu z innego starostwa, wniosek o wtórnik karty pojazdu składa się w trakcie rejestracji tego pojazdu – patrz procedura WSO-LXII – REJESTRACJA POJAZDU (NOWEGO I UŻYWANEGO) PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W KRAJU.
5.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
6.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk