Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXI
Zmiana rodzaju pojazdu

Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany” (WSO-32).

2. Załączniki:
• dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
• karta pojazdu – jeżeli była wydana,
• dowód rejestracyjny pojazdu.

3. Do wglądu:
• polisa OC,
• dokument tożsamości właściciela,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2. Opłata administracyjna:
• za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł (na wniosek).

3. Opłata ewidencyjna:
• za dowód rejestracyjny – 0,50 zł,
• za pozwolenie czasowe – 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

1. Powyższy tryb nie ma zastosowania do pojazdów, w których zmiana rodzaju następuje przed pierwsza rejestracją, a właściciel dysponuje wyciągiem z nowego świadectwa homologacji po zmianach lub decyzją zwalniającą (art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. „a”).
2. Zmiana rodzaju pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy przed pierwszą rejestracją w kraju jest możliwa, dopiero po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu przed dokonanymi zmianami.
3. Zmiana rodzaju pojazdu nowego, na którego typ wydano świadectwo homologacji, przed pierwszą rejestracją, możliwa jest dopiero po otrzymaniu decyzji o zarejestrowaniu pojazdu na stałe zgodnie z wydanym dla tego pojazdu świadectwem homologacji.
4. W przypadku braku aktualnego badania technicznego przed udaniem się na stację kontroli pojazdów należy oddać do depozytu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne i złożyć wniosek o rejestrację czasową w związku z koniecznością dokonania dodatkowego i okresowego badania technicznego.
5. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
6. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk