Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVII
Składanie wniosku o wydawanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Odbiór dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej może nastąpić jedynie osobiście w organie gminy do którego wniosek złożono (wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).

Formularz można przesłać na:
http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka) lub
boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dot. składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej dostępne są również na stronie internetowej: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek DO/W/1e (wypełniony wniosek należy wysłać przez Internet),

Załączniki:

 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak by fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. 

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j, z zachowaniem symetrii w pionie,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 • Na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 • Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

1. Co to jest e-dowód? https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

          a. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

          b. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

          c. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

          d. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

3. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

a. małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność posiadacza dowodu w celu potwierdzenia jego tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia).

b. małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo - dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości).

Przy odbiorze dokumentu jego posiadacz ustala 4-cyfrowy PIN1 do certyfikatu uwierzytelnienia i identyfikacji oraz 6-cyfrowy PIN2 jeśli wnioskował o certyfikat podpisu osobistego. Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie. Ponadto posiadacz dowodu otrzymuje kod odblokowujący PUK, który można odebrać przy odbiorze dowodu lub w terminie późniejszym TYLKO w urzędzie, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. W takim przypadku kody PIN1 i PIN2 zostaną ustalone przez osobiście przez posiadacza dowodu w dowolnym organie gminy po ustaniu w/wym przeszkód oraz zostanie wydany kod odblokowujący PUK -TYLKO w organie gminy do którego wnioskowano o dowód.

W przypadku, gdy odbiór dowodu w miejscu pobytu nie będzie zasadny, odmawia się wydania dokumentu i poucza o konieczności jego odebrania w organie gminy.

W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą adresu zameldowania) należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk