Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXVI
Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689), § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany" (WSO-32).
 2. Załączniki:
  • dowód rejestracyjny.
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • dokument o zmianie nazwy firmy,
  • karta pojazdu - jeśli była wydana (przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego),
  • polisa OC.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
  • za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek).
 3. Opłata ewidencyjna:
  • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
  • za pozwolenie czasowe 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 3. Właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego lub zachować poprzedni dowód rejestracyjny, w którym organ rejestrujący zamieści adnotację "zgłoszono zmianę danych". Dowód rejestracyjny z taką adnotacją jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jeżeli nie upłynął termin badania technicznego wpisany do tego dowodu.
 4. Dopuszcza się dokonanie zmiany nazwiska/nazwy lub adresu bez wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku zawiadomienia o zmianie tych danych w zakresie współwłaściciela/współwłasności pojazdu określonej w rubryce "Adnotacje urzędowe". Wówczas organ rejestrujący w rubryce tej skreśla dotychczasowe dane współwłaściciela i zamieszcza nową adnotację dotyczącą danych współwłaściciela/współwłasności.

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk