Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXIII
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 36, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ trwającego dłużej niż 6 miesięcy / NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND after leaving for more than 6 months" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 4.
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia powrotu,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP - 17,00 zł. Opłatę można uiścić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój powrót.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

4. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk