Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLII
Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik

Podstawa prawna: § 10, § 15 ust. 7, 8, 9, 10, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), § 4a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika, jednorzędowej albo dwurzędowej, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną" (WSO-55).
2. Załączniki: 
- dowód rejestracyjny - przy odbiorze tablicy,
- oświadczenie, że dodatkowa tablica została skradziona, zgubiona albo zniszczona w przypadku wniosku o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
- zwrot tablicy przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku jej zniszczenia.
3. Do wglądu:
- dokument tożsamości właściciela lub pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
- polisa OC.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa: 
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
2. Opłata administracyjna:
- za tablicę rejestracyjną - 40,00 zł,
- komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.
3. Opłata ewidencyjna:
- za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470,
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429,
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie tablicy rejestracyjnej od producenta – do 4 dni roboczych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana jest przez organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu samochodowego, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu. W rubryce „ADNOTACJE URZEDOWE” dowodu rejestracyjnego organ umieszcza wyraz: „BAGAŻNIK” albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.
2. Pojazd samochodowy, dla którego ma być wydana dodatkowa tablica rejestracyjna powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem, tj. tablice ze znakiem Unii Europejskiej (gwiazdki).
3. W przypadku ustania przyczyny pobrania dodatkowej tablicy rejestracyjnej właściciel pojazdu po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego w celu skreśleniu adnotacji „BAGAŻNIK’ albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK” może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.
4. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk