Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LIX
Przedłużenie pozwolenia czasowego

Podstawa prawna: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego" (WSO-30).
 2. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
   a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   b) paszport oraz dokument poświadczający zamieszkanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   c) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
   d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszczalna kopia), umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.
   e) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
  • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
  • tablice tymczasowe jeżeli były wydane a upłynął termin ważności znaku legalizującego,
  • polisa OC.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • za znaki legalizacyjne - 12,50 zł (dotyczy tablic tymczasowych).

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk