Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXIII
Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm., Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel).
 2. Załączniki:
  • zwrot tablic rejestracyjnych (nie dotyczy wyrejestrowania z tytułu kradzieży i wywozu za granicę),
  • zwrot dowodu rejestracyjnego (nie dotyczy wyrejestrowania z tytułu wywozu za granicę),
  • zwrot karty pojazdu - jeżeli była wydana (nie dotyczy wyrejestowania z tytułu wywozu za granicę),
  • załączniki w zależności o okoliczności - patrz: VI. UWAGI.
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela,
  • polisa OC,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł,
 • za ewentualne upoważnienie  - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela w przypadku:
  • przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu) albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
  • kradzieży, na podstawie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
  • dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę, składając stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (WSO-36).
  • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie
  • dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu i jego masy własnej. Ustalana jest ona po złożeniu wniosku o wyrejestrowanie.
 2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.
 3. W przypadku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel pojazdu dokonuje także zwrotu dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej, wydanej dla oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną , albo jej wtórnika, chyba że dokonał wcześniej jej zwrotu, albo składa oświadczenie o jej utracie.
 4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego, ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej oraz pojazdu wyrejestrowanego z tytułu wywozu z kraju lub zbycia za granicę.
 5. Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.bip.wzp.pl.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku tłumaczenia zagranicznego dowodu rejestracyjnego państwa członkowskiego oraz zaświadczenia o demontażu pojazdu lub przyjęcia niekompletnego pojazdu, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
 7. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 8. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 9. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
 10. W przypadku, gdy dane aktualnego właściciela pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, do wyrejestrowania wymagane jest przedłożenie wszystkich dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 11. W przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk