Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXI
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Podstawa prawna: art. 72, 73 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). §2, §6, §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2355). §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele).
 2. Załączniki:
  • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (patrz uwaga nr 10 oraz 11),
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane (patrz uwaga nr 3) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (w tym badania dodatkowego, w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji lub jeśli z któregoś z załączników wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska). W razie trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego.
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane (w przypadku sprowadzenia pojazdu nowego),
  • dowód rejestracyjny,jeżeli pojazd był zarejestrowany.
   - W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
   - W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego,
   - W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji,
  • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestracyjnego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) - potocznie nazywany "quadem" - został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, dotyczy również nowych pojazdów zakupionych w kraju.
 3. Do wglądu:

a) dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania
w Szczecinie,
b) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki (dopuszczalne kopie) oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
d) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
e) polisa OC (gdy pojazd posiada już czasową rejestrację w Polsce).

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • tablice rejestracyjne:
   - na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
   - na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
   - na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
   - na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
  • tablice indywidualne - 1 000,00 zł,
  • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
  • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
  • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
  • nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochod. z wyjątkiem motocykli),
  • karta pojazdu - 75,00 zł (dla pojazdów samochodowych).
 3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
  • karty pojazdu - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a)opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b)opłata skarbowa na rachunek nr20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c)opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie ma obowiązku tłumaczenia świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone - oznaczenia kodów.

3. Z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (np. zbiornikiem instalacji do zasilania gazem) oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego uznawane jest badanie techniczne pojazdów sprowadzonych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwe organy tych państw, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności, o ile nie jest dłuższy niż termin okresowego badania technicznego obowiązującego w Polsce.

4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.

5. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

6. Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.

7. Dokumentu o zapłacie akcyzy nie wymaga się dla pojazdów odprawionych na terenie RP i posiadających polską odprawę celną.

8. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dokumentu o zapłacie akcyzy lub dokumentu odprawy celnej przywozowej, pod warunkiem dostarczenia tych dokumentów przed wydaniem dowodu rejestracyjnego oraz złożenia przez właściciela oświadczenia, że w okresie od rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie prawa własności pojazdu (dotyczy tylko pojazdu posiadającego aktualne badanie techniczne).

9. W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed dniem 01.01.2016 r. do wniosku o rejestrację należy załączyć dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł. wniesionej przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo oświadczenie wprowadzającego pojazd wydającego karty pojazdu o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub faktury zawierającej takie oświadczenie jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Wpłaty należy dokonać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty/przelewu musi zawierać w tytule nazwę wprowadzającego pojazd na teren RP i nr nadwozia. Opłata recyklingowa dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony i jest stosowana dla pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia po 31 grudnia 2005 r. Obowiązkowi temu nie podlegają pojazdy rejestrowane po raz pierwszy, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

10. W przypadku gdy wniosek o rejestrację składa kolejny nabywca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który sam nie sprowadził pojazdu z zagranicy, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu począwszy od dowodu własności podmiotu który sprowadził ten pojazd z zagranicy, za wyjątkiem przypadku, kiedy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami. Taki przedsiębiorca zamiast oryginału swojego dokumentu nabycia pojazdu może przekazać kolejnemu nabywcy uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu gdzie informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie a jeśli sam sprowadził ten pojazd z zagranicy wówczas swój dokument nabycia pojazdu za granicą może zastąpić oświadczeniem, że sprowadził on pojazd bezpośrednio z zagranicy.

11. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego na wniosek tego podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym powierzenie pojazdu.

12. Istnieje możliwość wydania tablic rejestracyjnych jednorzędowych zmniejszonych dla pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”. W tym przypadku właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk