Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIV
Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej

Podstawa prawna: art. 140, art. 285-289, art. 305¹, art. 305⁴ ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) art. 23 ust.1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.); art. 4 ust. 1, pkt 2, lit.b) załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.; Zarządzenia nr 238/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2009r., zmienionego zarządzeniem nr 437/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009r w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:


„Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej” (WMiRSPN–9).

II. OPŁATY:

1. Służebność zostaje ustanowiona odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Miasta Szczecin, ustalonym w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Do chwili uzyskania wyceny wartości służebności w formie operatu szacunkowego, właściciel urządzenia zobowiązuje się uiścić na poczet wynagrodzenia opłatę wynikającą z Zarządzenia nr 238/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2009r., zmienionego zarządzeniem nr 437/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 150 dni. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Czynności podejmowane podczas procesu ustanawiania służebności przesyłu:

Działania inicjowane z urzędu:
1.Analiza atrybutowa własności działek.
2.Filtrowanie sieci.
3.Tworzenie pasów technicznych
4. Import oraz obiektowanie pasów technicznych i urządzeń liniowych, przeprowadzanie analizy powierzchniowej w tym pola powierzchni pod pasem technicznym dla każdej
z działek ewidencyjnych.
5. Wyłączanie z raportu nieruchomości działek ewidencyjnych zajętych pod drogi publiczne.
6. Opiniowanie w BPPM, WUiAB, WZiON, WIM, ZUK (i inne wymagane).
7. Analiza ksiąg wieczystych, zamawianie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej.
8. Wycena służebności przesyłu przez rzeczoznawcę majątkowego.
9. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub skierowanie wniosku do sądu
o ustanowienie służebności przesyłu.

Działania podejmowane na wniosek strony:
1. Złożenie wniosku.
2. Opiniowanie w BPPM, WUiAB, WZiON, WIM, ZUK (i inne wymagane).
3. Analiza ksiąg wieczystych, zamawianie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej.
4. Wycena służebności przez rzeczoznawcę majątkowego.
5. Sporządzenie protokołu uzgodnień.
6. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk