Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-V
Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018.716) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1007 ze zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dokonanie korekty udziałów w nieruchomości wspólnej, w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań” (WMiRSPN-3).
2. Tabela zmiany udziałów, ewentualnie w przypadku zaistnienia konieczności dokumentacja architektoniczna budynku.

II.OPŁATY:

Koszty notarialne i sądowe związane ze zmianą (sprostowaniem) wysokości udziałów ponosi Gmina Miasto Szczecin o ile korekta udziałów wynika z błędnego ich ustalenia przy prywatyzacji lokali.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 250 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Po uznaniu zasadności dokonania sprostowania udziałów przez Gminę Miasto Szczecin w uzupełnieniu wniosku - właściciele wszystkich wyodrębnionych lokali usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, która występuje z wnioskiem składają oświadczenie w formie uchwały zaprotokołowanej przez Notariusza o wyrażeniu zgody na zmianę (sprostowanie) wysokości udziału w nieruchomości wspólnej przynależnego do nabytego lokalu z powodu nieprawidłowego ustalenia ich wysokości przy prywatyzacji lokalu i upoważnieniu Zarządu (Zarządcy) wspólnoty do dokonania tych zmian w ich imieniu.

2. W małych wspólnotach mieszkaniowych (budynki do 7 lokali) umowa notarialna zmieniająca odrębną własność lokali.

3. W dużych wspólnotach mieszkaniowych (budynki powyżej 7 lokali):

1) uchwała wspólnoty mieszkaniowej protokołowana notarialnie,
2) umowa lub oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego o zmianie odrębnej własności lokali.


4. Do umów zmieniających odrębną własność lokali w budynkach wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przystępuje również pełnomocnik Gminy Miasto Szczecin.

5. Wymagane dokumenty winny zostać złożone w oryginale w delegaturze Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (sala 62) Urzędu Miasta Szczecin.

6. W przypadku braku kompletu dokumentów przy wniosku, do czasu uzupełnienia dokumentacji przez Wspólnotę Mieszkaniową sprawie nie będzie nadawany dalszy bieg. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości wezwie Wspólnotę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

7. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa winna zostać załączona do akt sprawy, a oryginał okazany do wglądu pracownikowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk