Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXIII
Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości

(nie dotyczy nieruchomości gruntowych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi oraz gruntów o symbolu użytku "dr")

Podstawa prawna: art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), Art. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:
• „Zaproszenie o zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej” (WZiON-19)
• aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu, który wnioskodawca zamierza przekazać (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Odrowąża 1 w Szczecinie).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk