Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXI
Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów

Podstawa prawna: art. 73 i 74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U . z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd i wydanie kserokopii dokumentów właściciela/wieczystego użytkownika nieruchomości” (WZiON-29), przedłożenie do wglądu w oryginale aktu notarialnego jako dowodu potwierdzenia na okoliczność posiadania tytułu strony wraz z jego kserokopią.

II.OPŁATY:

Wysokość opłat za wydanie kserokopii dokumentów na podstawie Zarządzenia Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania):
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,06 zł/odbitka,
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,12 zł/odbitka;

2) koszt kserokopii/wydruku:
a) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,16 zł/odbitka,
b) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,32 zł/odbitka;

3) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł;

4) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie dokumentów wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika oraz żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
1. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
2. od każdej pełnej lub zajętej strony - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

UWAGA: Od opłaty skarbowej zwolniony jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk