Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLII
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2b załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm. oraz art. 285, 289, 3051, 3054 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zabudowaną stacją transformatorową” (WZiON-37)
2. Załączniki:
- aktualna mapa syt-wys z oznaczoną trafostacją, a w przypadku gdy zakres terenowy służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości (lub więcej niż jedną działkę) mapę syt-wys z opracowanym przebiegiem służebności wraz z podaniem jej powierzchni w m2, tj. z zaznaczoną i opisaną infrastrukturą objętą wnioskiem, zakresem pasa technicznego (dla istniejących linii kablowych) i dostępu do trafosatacji,
- oświadczenie, że istniejące na nieruchomości urządzenia (stacja transformatorowa oraz linie kablowe) wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego wnioskodawcy oraz podanie typu trafostacji i jej nr eksploatacyjny,
- aktualny odpis KRS (na wezwanie).

II.OPŁATY:

1. Służebność zostaje ustanowiona odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Miasta Szczecin, na poziomie jej wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
2. Właściciel urządzenia przesyłowego zobowiązany jest uiścić wpłatę za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego
3. Opłaty notarialne i sadowe wraz z opłatami o których mowa w pkt. 1 i 2 wnioskodawca dokonuje nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie służebności przesyłu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 200 dni.

Termin załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu w przypadku podziału nieruchomości lub z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku podziału nieruchomości.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Czynności podejmowane podczas prowadzenia procedury ustanawiania służebności przesyłu:
1. analiza atrybutowa własności działek, danych ewidencyjnych nieruchomości i ksiąg wieczystych, zamawianie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej
2. analizy powierzchniowa proponowanej służebności, w tym pola powierzchni pod trafostacja, pasów technicznym i dostęp do infrastruktury dla każdej z działek ewidencyjnych
3. opiniowanie w BPPM, ZDiTM, WIM oraz ewentualnie opinie innych jednostek
4. wycena służebności przesyłu przez rzeczoznawcę majątkowego
5. zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub skierowanie wniosku do sadu o ustanowienie służebności przesyłu


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk