Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXV
Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty

Podstawa prawna: uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty" (WZiON-25);
2. „Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-23) - wraz z dokumentami poświadczającymi zawarte w nim informacje;
3. dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną i losową;
4. informację o wysokości dochodu na jednego członka rodziny oraz osób wspólnie zamieszkujących (np. zaświadczenie zakładu pracy, urzędu skarbowego, powiatowego urzędu pracy, uczelni wyższych itp.);
5. oświadczenie uznające roszczenie gminy Miasto Szczecin (w sprawach przed wyrokiem).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - 180 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk