Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XIV
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna: art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Art. 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zmianami), Zarządzenie Nr 496/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów zryczałtowanych przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na własność (użytkowanie wieczyste)" (WZiON-13).
2. Załączniki:
• kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu wnioskowanego o nabycie (1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu wnioskodawca winien będzie dostarczyć na wezwanie (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1 w Szczecinie).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 460 dni.

Termin załatwienia sprawy:
• ulega przedłużeniu w przypadku kiedy wnioskowana nieruchomość wymaga dokonania podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny wykonywany jest przez uprawnionego geodetę, który wyłaniany jest w przetargu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
• może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. W przypadku kilku współwłaścicieli (lub współużytkowników wieczystych) wnioski muszą być podpisane przez wszystkich.
3. Wnioski rozpatrywane są w kolejności, zgodnie z obowiązującą procedurą, po zakończeniu realizacji wcześniej otrzymanych wniosków.
4. Grunty przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych mogą być tylko sprzedane, lub na wniosek oddane w dzierżawę (możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego dotyczy tylko osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących na posiadanej nieruchomości działalność gospodarczą).
5. Warunkiem umożliwiającym ewentualną realizację wniosku jest obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
6. Osoby fizyczne, wykorzystujące swoją poszerzaną nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe, wnioskujące o nabycie nieruchomości przyległej zobowiązane będą ponieść koszty zryczałtowane przygotowania nieruchomości do zbycia, w tym koszty wydzielenia jednej działki ewidencyjnej, w przypadku gdy nieruchomość gruntowa wymaga podziału geodezyjnego oraz operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości a także dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na pisemne wezwanie.
7. Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na swojej poszerzanej nieruchomości, wnioskujące o nabycie nieruchomości przyległej, nie ponoszą kosztów, o których mowa w pkt 6.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk