Uczniowskie kluby sportowe


BDO-XXI
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463,1600 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych” (BDO-18)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informacje o podjętych działaniach w ramach likwidacji m.in. o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań uczniowskiego klubu sportowego, o bilansie na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji*,
• dowody na upublicznienie wiadomości o likwidacji klubu sportowego*,
• postanowienie o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego*.

*niepotrzebne skreślić
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji – 10 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie z ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banku bądź poczty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.
Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk