Uczniowskie kluby sportowe


BDO-XX
Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463,1600 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych” (BDO-15).
2. Załączniki do wniosku:
• protokół zebrania członków uprawnionego organu (zebrania członków/członków zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej) zawierający:

  •  porządek zebrania,
  •  potwierdzenie zdolności uprawnionego organu do podejmowania uchwał,
  •  podjęte uchwały dotyczące przyjętych zmian,

• listę obecności na zebraniu członków uprawnionego organu z własnoręcznymi podpisami,
• 2 egzemplarze jednolitego tekstu statutu (w przypadku jego zmiany),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk