Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXV
Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy

GDZIE ZAŁATWISZ

 Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)
2. Zabierz ze sobą
- dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
- pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
- polisa OC.
3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• ostatni dowód rejestracyjny,
• tablice rejestracyjne,
• karta pojazdu (jeśli była wydana),
• uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
• zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
• Jeśli sprowadziłeś pojazd z zagranicy dodatkowo musisz mieć dokumenty wskazane w procedurze WSO-LXI.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),
2. Opłata administracyjna
• tablice zabytkowe:
- samochodowe - 100,00 zł,
- motocyklowe - 50,00 zł,
• dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
• pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
• komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł,
• nalepka kontrolna – 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli).

3. Opłata ewidencyjna za wydanie
• dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
• pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
• zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
• nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
• karty pojazdu – 0,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice rejestracyjne, nalepkę na szybę oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. Do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – www.wkz.szczecin.pl – na wniosek właściciela tego zabytku.
2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3. W przypadku gdy zgubiłeś dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji lub zamiast dowodu rejestracyjnego, możesz przedstawić oświadczenie właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego

PODSTAWA PRAWNA

• art. 72 ust. 2b i art. 75 ust. 3 i art. 81 ust. 11a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 337).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk