Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXI
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna: art. 31 w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 oraz art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o uchylenie czynności meldunkowej” (WSO-3),
2. tytuł prawny do lokalu * – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

1. Procedurę stosuje się do osób, które nie opuściły określonego lokalu a mimo to zostały wymeldowane z tego lokalu.
2. Wniosek może złożyć:
• właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
• osoba, której dotyczy czynność wymeldowania.
* tytuł prawny do lokalu wymagany jest w przypadku, gdy właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu składa wniosek dotyczący innej osoby, która została wymeldowana z jego lokalu.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk